Seuran sääntökirja

Kaskisten Navigaatioseura r.y

Päivämäärä 12.04.2023

1  Yleiset säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaskisten Navigaatioseura r.y. ja kotipaikka Kaskinen. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja seurasta epävirallista lyhennettä Kasnavis. Seuran kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta meriurheiluun ja turvalliseen merimiestaitoon, edistää purje- ja moottorialusten käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä keskuudessa tietoa ja taitoa merenkulussa sekä edistää merellistä ympäristösuojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

 • järjestää veneily- ja liikuntatilaisuuksia, koulutusta sekä muita vastaavia kulttuuritapahtumia
 • järjestää matka- ja yhteispurjehduksia;
 • järjestää seuran ja jäsenten veneille tarpeellista satama- ja telakkatoimintaa;
 • harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja;
 • järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- ja toimintavälineitä;
 • hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
 • järjestää arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä; sekä
 • edistää muilla vastaavilla tavoilla jäsenistönsä ja lähialueiden asukkaiden liikuntatoimintaa ja sen edellytyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3 § Seuran lippu

Seuran tunnus on liikenteen turvallisuusviraston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lainsäädännössä. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa veneilyseuran lipun ja myöntää sen käyttöoikeuden.

4 § Jäsenet

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, sekä opiskelijajäsen max 24kk. Seuran jäseniä ovat varsinainen jäsen, kunniajäsen ja opiskelijajäsen.

Jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella.

Seuralla voi olla myös kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan valita hallituksen esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on osoittanut erityistä ansiota seuran toiminnassa. Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50-vuotiaana.

Vain varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus seuran kokouksissa.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Tällä säännöllä ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 § Jäsenen erottaminen

Milloin seuran jäsen on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai väärinkäyttänyt seuran lippua taikka toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä taikka laiminlyönyt jäsenmaksun tai muun maksun suorittamisen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajalta johtokunnan asettamasta määräajasta lukien, jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus taikka erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan seurasta. Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta päättää johtokunta ja kokonaan erottamisesta seuran kokous sen jälkeen, kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

6 § Kokoukset

Seuran päätäntävaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammikuussa ja kevätkokouksen huhti-toukokuussa, johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Jokainen seuran kunniajäsen ja varsinainenjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran kokouksissa yksi ääni.

Vuosikokouksessa

 • valitaan kokouksen toimihenkilöt;

 • valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 • esitetään toiminta- ja tilikertomukset toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta;
 • päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 • päätetään sääntöjen 6 §:n määräämissä rajoissa seuran kokousten koollekutsumistavasta; sekä
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen toimihenkilöt;

 • valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 • määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle;
 • päätetään johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle;
 • valitaan hallituksen kommodori eli puheenjohtaja, varakommodori eli varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 4–7 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle;
 • päätetään tarvittavista johtokunnan avuksi asetettavista toimikunnista ja valitaan niiden jäsenet;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

7 § Kokousten koollekutsuminen

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenestä (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on

 • johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset;
 • valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt;
 • määrätä toimikuntien tehtävät;
 • hoitaa seuran taloutta;
 • hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä;
 • valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset;

Johtokunnalla on oikeus julkaista ohjeita aluksen katsastamisesta, lipun ja venemerkkien käyttämisestä, järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä seuran alueella ja muista toiminnoista, joiden tarkoituksena on jäsenten viihtyminen veneilyn parissa.

9 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä kommodori, varakommodori, sihteeri tai taloudenhoitaja.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna vuosikokouksessa.

11 § Venerekisteri

Seura pitää jäsentensä aluksista venerekisteriä.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous läsnä olevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Seuran purkaminen

 • Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden viikon välein kokoontuvassa kokouksessa läsnä olevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla 2§ mukaisesti.  


2  Yhdistyksen eettiset säännöt

Kaskisten Navigaatioseura Ry:n tavoitteena on avoin, kaikki jäsenet huomioon ottava venekerhotoiminta jolla on nollatoleranssi väärinkäytöksien suhteen. Kerhon toiminta perustuu positiiviseen ja avoimeen ilmapiirin sekä tasavertaiseen päätöksentekoon.

2.1§ TOIMINTA KERHON LUOTTAMUSTOIMISSA

Jäsenen toimiessa kerhon luottamustoimessa hän pyrkii yhdenvertaiseen, avoimeen ja toimivaan työskentelyyn.

Luottamustehtävissä toimivien jäsenten tavoitteena on luotsata kerhoa turvallisen kehittämisen tielle, jonka tavoitteena on kerhon toiminnan jatkuva kehittäminen.

2.2§ EETTISESTI KORREKTI TOIMINTA

Eettisesti korrektia toimintaa on esimerkiksi toisten auttaminen ja kunnioittaminen, hyvä käytös toisia kohtaan satamassa ja toimittaessa kerhon lipun alla.

2.3§ TOISTEN KUNNIOITTAMINEN

Kaskisten Navigaatioseuran jäsenet kunnioittavat muiden jäsenten omaisuutta, tarpeita, tavoitteita sekä oikeuksia. Jäsenet pyrkivät omalla toiminnallaan myötävaikuttamaan kaikkien jäsenten onnistunutta veneilyharrastusta.

2.4§ VASTUULLISUUS

Jäsenet ymmärtävät oman vastuunsa ja noudattavat kerhon sääntöjä ja ohjeita. Jäsenet ovat avoimia ja rehellisiä ja kertovat yhdistyksen hallitukselle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisista ristiriidoista tai asioista joiden vuoksi jäsenten tai kerhon ja jäsenten välinen suhde tai luottamus saattaa vaarantua.

2.5§ SEURAUKSET EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA JA SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

Mikäli jäsen toimii epäeettisesti tai ei noudata hänelle kuuluvia vastuita, kerhon sääntöjä tai ohjeita, yhdistyksen hallitus antaa jäsenelle varoituksen. Mikäli jäsen jatkaa varoituksesta huolimatta epäeettistä toimintaa tai ei noudata ohjeita tai sääntöjä, hallitus voi evätä venepaikan jäseneltä määräajaksi. Hallituksella on oikeus myös erottaa jäsen kerhosta säännön 5§ perusteella. Erotetulla jäsenellä on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta vaatia erottamisen käsittelyä yhdistyksen kokouksessa, jolloin erottaminen astuu voimaan vasta yhdistyksen kokouksen päätöksellä, joka tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

3  Satamasäännöt

Satamaa koskevissa säännöissä määritellään miten jäsenten tulee toimia satama-alueella. Jäsenten tulee noudattaa myös kohdan 1 yleisiä sääntöjä, kohdassa 2 mainittuja yhdistyksen eettisiä sääntöjä, kohdan 3 Satamasääntöjä. 

3.1§ SATAMAKAPTEENI

Satanakapteeni toimii sataman valvojana. Satamakapteeni antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Satamakapteenin yhteystiedot ovat näkyvillä kerhorakennuksen ilmoitustaululla sekä www.kaskisten-navikaatioseura-ry.cms.webnode.fi sivustolla.

3.2§ VENEPAIKAT

Venekerhon hallinnoimat venepaikat on ensisijaisesti tarkoitettu vain paikan varanneille kerhon varsinaisille jäsenille. Venepaikkaa ei saa vuokrata edelleen eikä sitä saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön.

3.2.1§ VENEPAIKKOJEN JAKO

Venepaikan haltijalle lähetetään keväällä helmi- maaliskuussa lasku, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä, jotta jäsenyys ja venepaikka säilyvät. Venepaikka pitää olla maksettuna ennen veneen viemistä venepaikalle. Maksamattomat venepaikat vapautuvat kesäkuun 10 päivä automaattisesti uudelleen jaettavaksi.

Venepaikkojen jakamisesta päättää satamakapteeni veneen koon mukaisesti. Venepaikka voi vaihtua parhaan laiturikapasiteetin saavuttamiseksi.

3.2.2§ VENEPAIKKAHAKEMUS

Venepaikkahakemukset on jätettävä kirjallisesti sähköisellä lomakkeella yhdistyksen hallitukselle. Valintaperusteena paikkojen jaossa on varausjärjestys. Oikeus venepaikkaan määritellään tapauskohtaisesti.

3.2.3§ VENEPAIKASTA LUOPUMINEN

Jos jäsen haluaa luopua venepaikasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti (esim. sähköpostitse, yhteystiedot ks. yhdistyksen hallitukselle 31.1. mennessä. Mikäli jäsen haluaa venepaikan myöhemmin uudestaan, tulee jäsenen hakea venepaikkaa kirjallisesti hallitukselta. Venepaikasta luopuminen ei vapauta jäsentä muista maksuista ja velvoitteista.

3.2.4§ YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT VENEPAIKAT

Mikäli jäsenillä on yhteisomistusvene ja he haluavat yhteisen venepaikan, tulee kaikkien veneen omistajien olla kerhon varsinaisia jäseniä. 

3.3§ VENEIDEN KATSASTUS

Veneen tulee olla katsastettu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Veneen omistajalla on oikeus venekerhon perälippuun vain, jos vene on katsastettu ja rekisteröity Kaskisten Navigaatioseuran ja Suulin venerekisteriin. Omistajan viiriä voi sen sijaan käyttää jokainen jäsen. 

3.4§ VENEIDEN NOSTO- JA LASKUAJAT

Veneet on nostettava talvisäilytyspaikalle hyvissä ajoin ennen veden jäätymistä, ei kuitenkaan ennen syyskuun 15. päivää. Veneet tulee telakoida pääsääntöisesti yhteisnostopäivinä, muina aikoina telakoiminen edellyttää sopimista satamakapteenin kanssa asiasta. Veneet on laskettava vesille talvisäilytysalueelta viimeistään vko 20 - vko 22. välisenä aikana veneiden säilytyksestä talvisäilytysalueilla peritään hinnaston mukainen maksu.

3.5§ VENEIDEN KIINNITYS

Veneiden kiinnitys laituriin on oltava huolellinen ja pitävä. Veneen köysien tulee olla hyväkuntoisia ja riittävän paksuja veneen koko huomioiden. Kaikissa laiturikiinnitykseen tarkoitetuissa veneköysissä on käytettävä joustimia. Veneen sivuilla on käytettävä riittävä määrä asiallisia lepuuttajia. Satamakapteeni valvoo kiinnitysten asianmukaisuutta. Satamakapteenin määräyksestä kiinnityksiä on parannettava.

3.6§ KERHON AVAIN JA SEN KÄYTTÖ

Jäsen saa käyttöönsä kerhorakennukseen avaimen maksamalla avainmaksun. Avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille eikä sitä saa kopioida. Mikäli jäsen tarvitsee käyttöönsä useampia avaimia, hänen täytyy tilata ne venekerhon avaimista vastaavalta toimihenkilöltä lähettämällä pyyntö sähköpostitse. Eronneen tai erotetun jäsenen on palautettava ensi tilassa avain satamakapteenille tai kerhotalon sisällä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa omalla nimellä varustettuna. Avainmaksua ei palauteta.

3.7§ TAVAROIDEN SÄILYTTÄMINEN JA SATAMA-ALUEEN SIISTEYS

Tavaroiden säilyttäminen laiturilla on kielletty. Tavarat tulee säilyttää niille osoitetussa paikassa ja sataman alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.

Venekerhon alueelle ei saa kiinnittää mainoksia (aidat, rakennusten seinät jne.).

Venekerhon alueelle ei saa jättää rikkoontunutta tavaraa tai romua. Alueelle luvattomasti jätettyjen tavaroiden siirtämisestä tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset peritään tavaroiden omistajalta.

3.8§ JÄTEHUOLTO

Yhdistys tekee ilmoituksen satamatoiminnasta ja laatii jätehuoltosuunnitelman ympäristökeskukselle toimitettavaksi.

Yhdistyksellä on vakavat sanktiot mm. mahdollisesti saastuneen maaperän puhdistamisesta, joten jätehuollon toteutumista valvotaan tarkasti ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan laiturimestarille välittömästi mikäli havaitsevat laiminlyöntejä.

Roskat on laitettava jäteastioihin. Jokainen jäsen on vastuussa puhtaudesta ja siisteydestä. Jäteastiat on tarkoitettu vain veneilyyn liittyville roskille, ei siis mökiltä tai kotoa tuotavalle isolle jätemäärälle.

Jäteöljy, öljynsuodattimet akut ja muut ongelmajätteet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin tai toimitettava niiden keräyspisteisiin.

Venettä kunnostettaessa alue on suojattava siten, että glykoli, myrkkymaali, öljy tai muu vastaava haitallinen aine ei päädy asfaltille, maaperään eikä valu mereen.

3.9§ NOPEUSRAJOITUS SATAMA-ALTAAN ALUEELLA ON 10 KM/H

Sataman aallonmurtajien sisällä on noudatettava 10 km/h nopeusrajoitusta ja aaltojen muodostaminen on kiellettyä, jolloin suurin sallittu nopeus voi olla tätäkin pienempi.

3.10§ TALVISÄILYTYS JA TELAKOINTIALUE

Kaskisten Navigaatioseura r.y  toimii Kaskisten kaupungilta vuokratulla alueella. Satama-alueella on siksi noudatettava sekä venekerhon että kaupungin antamia ohjeita. Vesi- ja maantieliikennerajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

Venekerhon alueella olevat portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa omista vieraistaan ja heidän tekemisistään. Venekerhon alueen käyttäminen ammattimaiseen toimintaan on kielletty.

3.11§ TALVISÄILYTYSPAIKAT

Talvisäilytyspaikka on vene- ja henkilökohtainen. Veneessä, trailerissa sekä säilytyspukeissa täytyy olla omistajan yhteystiedot. Veneen omistaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka ovat seurausta hänen virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta menettelystään talvisäilytyksessä, kuten väärään paikkaan nostetun veneen tai pukin siirrosta, sekä romu- tai jätetavaran hävittämisestä.

Satamakapteeni osoittaa paikan talvisäilytysalueella ja veneitä ei saa telakoida ilman satamakapteenin lupaa. Veneet tulee telakoida satamakapteenin antamien ohjeiden mukaisesti. Luvatta telakoitu vene voidaan siirtää omistajan kustannuksella pois kerhon talvisäilytysalueelta.

Talvisäilytyspaikan saamisen edellytyksenä on, että jäsenellä on laituripaikka ja että maksuja ei ole rästissä. Kaikille yhdistyksen jäsenten veneille ei aina voida osoittaa talvisäilytyspaikkaa. Siksi paikkojen jaossa noudatetaan seuraavia hallituksen päättämiä periaatteita; Talvisäilytyspaikkoja on yksi venepaikkaa kohden ja aiempina talvina telakoineet ovat etusijalla.

3.12§ TALVISÄILYTYS, PUKKI- JA TRAILERITELAKOINTI

Talvisäilytysalueella on sekä traileri- että pukkipaikkoja. Satamakapteeni vastaa talvisäilytysalueista ja paikoista.

Talvisäilytysalueella tehtävissä veneiden korjaustöissä on noudatettava varovaisuutta ja Satamakapteeni antamia ohjeita. Veneen huolto- ja korjaustoimet eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa muille telakoiduille veneille, alueella oleville ihmisille tai ympäristölle.

3.13§ PUKKITELAKOINTI

3.13.1§ TELAKOINTIPUKIT

Telakointipukkien tulee olla asianmukaiset sekä mahdollisimman kevyet jotta ne ovat siirrettävissä käsivoimin pois tieltä talvisäilytysalueen reunoille kun talvisäilytysalue muutetaan pysäköintialueeksi kesäkauden ajaksi.

Telakointipukkien kunnosta ja säilytyksestä vastaa venepaikan haltija. Kevään veneiden laskun jälkeen venepaikan haltija vastaa omien pukkiensa siirtämisestä satamakapteeni osoittamaan paikkaan talvisäilytysalueen reunoille heti kun tilaa vapautuu veneiden laskun yhteydessä.

Telakointipukkien tulee kantaa veneen paino eikä niistä saa syntyä vaaraa telakan muille käyttäjille. Pukkien turvallisuutta valvoo satamakapteeni.

Vaarallisesti telakoidut veneet poistetaan telakointialueelta veneen omistajan kustannuksella.

3.13.2§ PUKKIEN SIJAINTI TALVISÄILYTYSALUEELLA JA VENEIDEN NOSTO PUKKIEN PÄÄLLE

Satamakapteeni osoittaa telakointipukeille paikan ja telakoitavat veneet tuodaan paikalle trailerilla tai nosturiautolla ja lasketaan telakointipukkien päälle. Veneen omistaja vastaa pukkien siirtämisestä paikalleen hyvissä ajoin ennen veneiden nostoa. 

3.14§ TRAILERITELAKOINTI

3.14.1§ TELAKOINTIIN HYVÄKSYTYT TRAILERIT

Traktoritrailerit ja katsastamattomat rantatrailerit ovat sallittuja kerhon alueella. Trailerin tulee olla helposti liikuteltava. Trailerin vetopää saa olla lukittuna, mutta pyöriä ei saa lukita.

3.14.2§ VENEEN SÄILYTYS TRAILERILLA

Trailerilla säilytettävät veneet tulee olla siirreltävissä tarpeen mukaan nostojen aikana. Satamakapteeni tai noston valvoja määrää nostotilanteen edistymisen mukaan, mihin trailerivene voidaan telakoida.

3.14.3§ TRAILEREIDEN SÄILYTYS TALVISÄILYTYSALUEELLA KESÄKAUDELLA

Trailereiden säilytys kesäkaudella telakointialueella on mahdollista jäsenille lasku ja nostopäivien välillä. Trailerin omistajan, jolla ei ole talvisäilytyspaikkaa, tulee siirtää traileri pois telakointialueelta ennen veneiden nostopäivää sujuvan talvitelakoinnin varmistamiseksi. Siirtämättä jätetyt trailerit siirretään kerhon toimesta pois. Siirrosta veloitetaan jäseneltä siirtomaksu.

Veneiden talvisäilytysvälineet tulee sijoittaa trailereiden päälle.

3.15§ JOLLIEN TELAKOINTI TALVISÄILYTYSALUEELLA

Mikäli jollia / pelastusveneitä säilytetään talvisäilytysalueella, on ne sijoitettava talvisäilytysalueelle varsinaisen veneen alle tai veneen päälle. Jollan / pelastusvene on ehdottomasti mahduttava oman telakkapaikan alueelle. Jollassa / pelastusveneessä on oltava jäsenen yhteystiedot. Jollan säilyttäminen ilman näiden ehtojen täyttymistä on kielletty.

3.16§ PURJEVENEIDEN MASTOJEN SÄILYTTÄMINEN

Purjeveneiden mastojen säilyttämisestä on telakkapaikan haltijan erikseen sovittava satamamestarin kanssa. Säilytys tapahtuu veneen päälle nostettuna, erillisessä mastotelineessä tai erikseen osoitetussa paikassa omien pukkien päällä. Veneiden mastot on säilytettävä yhteystiedoilla merkittynä ja saalingit ja vantit irrotettuina mastotelineessä. Mastot tulee sijoittaa mastohyllyille siihen asentoon, missä ne vievät vähiten tilaa ja samalle "hyllylle" mahtuu mahdollisimman monta mastoa. Painavimmat mastot sijoitetaan keskikorkeuksille ja kevyemmät ylös ja alas.

3.17§ TALVISÄILYTYKSEN VENEIDEN PEITETELINEET JA PEITTEET

Talvisäilytyksessä pyritään siihen, että veneiden väliin jää riittävä huoltoväli (n.70cm). Tästä syystä peiteteline saa ulottua korkeintaan 20 cm:n päähän veneen laidasta leveimmästä kohdasta mitattuna. Veneen päälle tehtävät ns. suurikokoiset autotallit on kielletty. 

3.18§ VAHINGOT KERHON ALUEELLA

Kerhon alueella olevalle omaisuudelle aiheutetusta tai aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi asianomaisille sekä satamakapteenille. Veneen omistaja on vastuussa kerhon satama-alueella olevasta veneestään ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai mahdollisesta vahingoittumisesta. Veneen omistaja/haltija huolehtii itse oman veneensä vakuuttamisesta. Jäsen vastaa omista vieraistaan ja heidän tekemisistään.

3.19§ AUTOJEN PYSÄKÖINTI TALVISÄILYTYSALUEELLA

Autojen pysäköiminen talvisäilytysalueella on kielletty talviaikaan. Pysäköinti kesäaikaan on mahdollista mikäli alue on erikseen osoitettu jäsenistön pysäköintikäyttöön.

3.20§ VENEEN VAKUUTUKSET

Veneessä on oltava vakuutus, joka sisältää vähintään vastuuvakuutuksen ja palovakuutuksen. Vakuutuksen tulee olla voimassa ympärivuotisesti.

3.21§ KERHORAKENNUS

3.21.1§ KERHORAKENNUKSEN KÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen jäsenistöllä on oikeus käyttää kerhorakennusta veneilytoiminnassaan. 

Kerhorakennuksen käyttäjien tulee huolehtia tilojen siisteydestä käyttönsä jäljiltä.

3.21.2§ KERHOTILOJEN KÄYTTÖ MUIHIN TARKOITUKSIIN

Kerhorakennusta käytetään yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Kerhorakennusta käytetään myös yhdistyksen ja hallituksen järjestämiin tilaisuuksiin. Muuhun käyttöön pitää erikseen pyytää hallitukselta lupa.

3.21.3§ KERHORAKENNUKSEN VARASTO

Kerhorakennuksen varastossa säilytetään yhdistyksen käyttöomaisuutta. Merkityt välineet ovat jäsenten käytettävissä satama-alueella. Lainatuista tavaroista tulee pitää hyvää huolta. Rikkoutuneista tai puuttuvista esineistä tulee viipymättä ilmoittaa satamakapteenille.

3.22§ MAJOITTUMINEN KERHON ALUEELLA

3.22.1§ YÖPYMINEN KESÄKAUDELLA

Veneen ollessa laiturissa kesäkaudella tilapäinen yöpyminen veneessä on sallittua satamakapteenin luvalla. On suositeltavaa yövyttäessä veneessä että vene on liputettu varsinaisella lipulla tai veneenomistajan viirillä. Lippu tai viiri on merkkinä esim. tulipalon sattuessa muille ihmisille sekä pelastusviranomaisille, jolloin mahdollinen pelastaminen nopeutuu ja sivulliset saadaan turvaan muista veneistä.

3.22.2§ MAJOITTUMINEN KERHON ALUEELLA TALVISÄILYTYSKAUDELLA

Talvisäilytysalueella olevassa veneessä tai muussa majoitusvälineessä majoittuminen on kielletty. Tilapäinen yöpyminen on satamakapteenin luvalla sallittu esim. laskupäivien yhteydessä.

3.23§ PALOTURVALLISUUS SATAMAN ALUEELLA

3.23.1§ AVOTULEN TEKO

Avotulen teko kerhon alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekopaikka on Messin vieressä grillikatoksessa.

3.23.2§ PALOTURVALLISUUS KUNNOSTUSTÖISSÄ

Veneiden kunnostustöissä on omat sammutusvälineet pidettävä esillä ja käyttövalmiina. Kerhon sammuttimet on tarkoitettu akuuttiin hätäkäyttöön.

3.23.3§ PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS

Palavien nesteiden säilyttäminen varastotiloissa on ehdottomasti kielletty.

3.23.4§ SÄHKÖLAITTEIDEN PALOTURVALLISUUS

Käytettävien sähkölaitteiden on oltava ehjiä ja asianmukaiset määräykset täyttäviä. Kaapeleiden on oltava ulkokäyttöön sopivia. Sähkölaitteissa suositellaan käytettäväksi vikavirtasuojaa.

3.24§ SÄHKÖN KÄYTTÖ KERHON ALUEELLA

Venekerhon sähköpistokkeet veneiden telakointialueella on tarkoitettu ainoastaan pieniin huoltotöihin ja veneiden akkujen lataamiseen. Näistä pisteistä virtaa otettaessa on ne varustettava kulutusmittarilla. Sähkölämmittimien ja muiden runsaasti virtaa kuluttavien laitteiden pidempiaikainen käyttö on ehdottomasti kielletty. Myös väliaikainen, runsaasti virtaa kuluttavien laitteiden käyttö vaatii luvan satamakapteenilta.

Sähkölaitteita ei saa jättää valvomattomana päälle veneisiin eikä kerhon tiloihin.

Sähkön käyttöä valvotaan laiturilla olevilla sähkönkulutusmittareilla jotka on merkitty laituripaikkakohtaisesti. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, kerho laskuttaa ohjeiden vastaisesta sähkönkulutuksesta jäseneltä jäsenkokouksen vahvistaman rikemaksun sekä veloittaa sähkön kulutuksesta arvioon perustuen.

Sääntöjen ja ohjeiden vastaista sähkön käytöstä seuraa lisäksi säännön 5§ mukaiset toimenpiteet.